מדיניות פרטיות באתר "עבודה זמנית"

כללי:

 1. במסגרת השימוש באתר ו/או במערכת, המשתמש מתחייב לעמוד במלוא דרישות הדין ככל שהן נוגעות לשמירה והגנה על פרטיותו של כל גורם שהוא, לרבות מלוא דרישות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ותקנותיו.
 2. בעל האתר ו/או מי מטעמו יהיו רשאים לאסוף, לשמור ולהשתמש לרבות באמצעות "עוגיות"cookies ללא כל הגבלה בכל הפרטים/המידע/הנתונים, ללא יוצא מן הכלל, שמסר המשתמש במסגרת השימוש שלו באתר ו/או במערכת ו/או במסגרת התנהלותו מול כל גורם מטעם הפורטל ו/או מי מטעמו ו/או במסגרת מתן השירותים המוצעים, וזאת לצרכים השונים של האתר ו/או של מי מטעמו, לרבות אך לא רק לצרכי תפעול האתר ו/או המערכת, מתן השירותים המוצעים, איסוף המידע והכללתו במאגרי המידע של החברה ולשם שמירת קשר עם המשתמש, והוא נותן בזאת את הסכמתו המלאה לכך.
 3. "עבודה זמנית" מתחייבת לא להעביר לכל צד שלישי שאינו קשור עמה ו/או עם מי מטעמה, את הפרטים, הנתונים והמידע שיימסרו ויוזנו על-ידי המשתמש למערכת ו/או שיימסרו על ידו במסגרת התנהלותו מול החברה ו/או מי מטעמה ו/או במסגרת מתן השירותים המוצעים, ככל שלא קיבלה את הסכמתו של המשתמש. יובהר, כי הפרטים אותם ממלא המשתמש לצורך פרסומו באתר הינם פומביים ואין התחייבות בעל האתר בסעיף זה רלוונטית לגביהם.
 4. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, "עבודה זמנית" רשאית להעביר לכל צד שלישי הקשור עמה ו/או עם מי מטעמה ו/או למשתמשים השונים ו/או מי מטעמם את מלוא פרטיו של המשתמש (לרבות אך לא רק את שמו המלא, ניסונו התעסוקתי ודרכי ההתקשרות עמו) וכן את מלוא הפרטים, הנתונים והמידע שיועלו על ידו למערכת ו/או שיימסרו על ידו במסגרת התנהלותו מול הפורטל ו/או מי מטעמו ו/או במסגרת מתן השירותים המוצעים, לכל צורך שהוא, והוא נותן בזאת את הסכמתו המלאה לכך.
 5. "עבודה זמנית" אינה חולקת מידע אישי ומזהה על המשתמש עם אף צד שלישי שאינו קשור עמה ו/או עם מי מטעמה ללא הסכמתו של המשתמש, למעט כנזכר לעיל. עם זאת, החברה עשויה לחלוק מידע מתומצת על המשתמש, שאינו מזהה למעט פרטי יצירת הקשר עמו, עם מפרסמים, שותפים עסקיים, וגופים אחרים והמשתמש נותן בזאת את הסכמתו המלאה לכך.
 6. "עבודה זמנית" תחלוק מידע אישי ספציפי על משתמש אם תידרש לעשות זאת במטרה להיענות לכל הליך חוקי בר-תוקף כגון צו חיפוש, זימון לבית משפט / בית דין, חוק או צו בית משפט / בית דין / כל ערכאה שיפוטית כזאת או אחרת.
 7. "עבודה זמנית" נוקטת באמצעי זהירות מקובלים העומדים לרשותה על מנת לשמור, ככל האפשר, על פרטיו האישיים של המשתמש. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו, לרבות אם פרטיו אלה יאבדו ו/או יגיעו לכל גורם ו/או יעשה בהם שימוש מכל סוג שהוא שלא בהרשאה.
 8. "עבודה זמנית" לא תשמור ולא תגבה עבור המשתמש את הפרטים ו/או הנתונים ו/או המידע שיימסרו על ידו במסגרת השימוש שלו באתר ו/או במערכת ו/או במסגרת התנהלותו מול הפורטל מטעם הפורטל ו/או מי מטעמו ו/או במסגרת מתן השירותים המוצעים.
 9. המשתמש מסכים ומאשר בזאת מראש כי "עבודה זמנית" ו/או מי מטעמה ו/או חברות/גופים/גורמים הקשורים עמה ו/או מי מטעמם יפנו אליו מעת לעת, בין בעל פה ובין בכתב, בין בדיוור ישיר ובין בכל דרך אחרת, לפי פרטי ההתקשרות שיימסרו על ידו במסגרת רישומו למערכת ו/או בכל דרך אחרת, לרבות לשם משלוח הודעות, פניות, דברי פרסומת, הצעת שירותים שונים ו/או נלווים ועוד.
 10. "עבודה זמנית" רשאית להחליט לשנות את מדיניות הפרטיות שלה מעת לעת והמשתמש נותן בזאת את הסכמתו מראש לכל שינוי כזה או אחר שייעשה בה וכן כי כל שינוי כאמור יחול ויהא תקף בהתייחס למשתמש.
  Cookies – שימוש בעוגיות
 11. "עבודה זמנית" עשויה להשתמש בקבצי הטקסט שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר ("Cookies") לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר.
 12. חלק מה- Cookiesיפקעו עם סגירת הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. נבהיר כי ה- Cookiesמכילים מידע מגוון כגון דפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. ה-Cookies מסייעות, בין השאר, גם לאסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש באתר, כדי להתאים את האתר להעדפותייך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. ה- Cookiesיכולות לשמש את "פורטל עבודה זמנית" גם כדי לחסוך את הצורך בהזנת פרטייך בכל פעם שתבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום.
 13. המידע ב- Cookies מוצפן, אך אם אינך מעוניין לקבל Cookies תוכל להימנע מכך על-ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. בנוסף, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע. רק נבהיר שככל שתעשה כן, האתר לא יהיה מותאם להעדפותייך ומחיקת או נטרול ה-Cookies עלולים לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.